Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
Binnen deze algemene voorwaarden zullen de meest belangrijke begrippen verduidelijkt worden.

Jobfabriek
Jobfabriek en Jobfabriek Automotive, in deze algemene voorwaarden genoemd Jobfabriek, staan geregistreerd onder de domeinnamen http://www.jobfabriek.nl,  http://www.jobfabriek.com, http://www.jobfabriekautomotive.nl, http://www.jobfabriekautomotive.com  en worden beheerd en geëxploiteerd door Van Dreumel Human Capital B.V., De Wel 2C, 3871 MV Hoevelaken, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 32128132.

Kandidaten
De natuurlijke persoon die zijn/haar beschikbaarheid ten aanzien van de arbeidsmarkt toont aan de hand van plaatsing van zijn/haar Curriculum Vitae op de website Jobfabriek en/of het verstrekken van het Curriculum Vitae per e-mail.

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die gebruikt maakt van de diensten van Jobfabriek zoals aangeboden op de website in het kader van haar beroep of bedrijf.

Plaatsing
De natuurlijke persoon die door Jobfabriek geworven en geselecteerd is en bij opdrachtgever mag gaan starten.

Persoonsgegevens
Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Voor Jobfabriek betreft dit onder andere naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Diensten
Middelen die Jobfabriek ter beschikking stelt ten aanzien van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt waaronder het plaatsen van C.V.-gegevens, bedrijfspresentaties, vacatures en andere bedrijfs- en kandidaat gerelateerde content.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen Jobfabriek en kandidaat/bedrijf/intermediair op grond waarvan Jobfabriek haar diensten ter beschikking stelt.

Artikel 2. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de websites door derden welke door Jobfabriek (respectievelijk haar rechtsopvolger(s)) nu, dan wel in de toekomst geëxploiteerd worden.

Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de gebruiker en Jobfabriek.

Jobfabriek heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De gebruiker stemt bij accordering van deze algemene voorwaarden in met dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen.
Indien enige bepaling binnen de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard dan wel vernietigd wordt zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Jobfabriek zal bij nietig verklaring dan wel vernietiging een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling.
Artikel 3. Positie Jobfabriek
Jobfabriek heeft tot doelstelling om een totaaloplossing te bieden voor alle vormen van arbeidsmobiliteit en daarbij vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Jobfabriek is echter nooit partij bij een eventuele (arbeids)overeenkomst die tussen partijen wordt gesloten bij gebruikmaking van de websites.

Artikel 4. Verplichtingen kandidaat
Indien de kandidaat zichzelf wenst te presenteren op de website, dient hij/zij er zorg voor te dragen dat de juiste en actuele gegevens worden verstrekt. Dit betreft zowel de persoonsgegevens als de informatie met betrekking tot zijn/haar CV en profiel. De door de kandidaat aangeleverde informatie dient overeen te komen met de doelstelling van de website.

De verplichting van de kandidaat is van kracht vanaf het moment dat de kandidaat zichzelf aan heeft gemeld bij Jobfabriek.
Jobfabriek behoudt zich het recht voor de teksten/layout van het CV/profiel en teksten te wijzigen dan wel in te korten. Tevens behoudt zij het recht om CV’s/videopresentaties als ook gehele persoonsprofielen van de website te verwijderen in geval de inhoud van één van deze gegevens inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.
Artikel 5. Overeenkomst opdrachtgever
Indien een opdrachtgever zich wenst te presenteren door middel van Jobfabriek, dient een abonnement afgesloten te worden. Bij deelname aan Jobfabriek gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Bij deelname dient de opdrachtgever zich te presenteren op de website aan de hand van een bedrijfsprofiel inclusief vermelding van openstaande vacatures. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor juiste en actuele gegevensverstrekking.

Het is uitsluitend mogelijk om daadwerkelijk bestaande, concrete en actuele vacatures op de website te plaatsen. Door het afsluiten van een abonnement geeft opdrachtgever toestemming de bedrijfsgegevens, bedrijfsprofiel en vacatures op de website van Jobfabriek te plaatsen. De opdrachtgever dient te garanderen dat de door haar aangeleverde vacature dan wel bedrijfsprofiel en/of -gegevens geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Bij deelname ontvangt de deelnemende opdrachtgever zowel een bedrijfsgebonden gebruikersnaam als wachtwoord. Met deze gegevens wordt zij in staat gesteld om toegang te verkrijgen tot de eigen bedrijfspagina, vacaturepagina en potentiële kandidaten. De opdrachtgever garandeert door de ontvangst van deze inloggegevens bewust om te gaan met deze persoonsgegevens en garandeert de wetgeving op het gebied van de privacy, waaronder maar niet beperkt tot, de Wet bescherming persoonsgegevens, na te leven. Indien misbruik geconstateerd wordt is Jobfabriek geoorloofd de betreffende opdrachtgever per direct van de website te verwijderen, zonder dat enige vorm van schadevergoeding dan wel teruggave van gemaakte kosten door de opdrachtgever teruggevorderd kunnen worden.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Jobfabriek, waaronder mede begrepen de auteursrechten op teksten, afbeeldingen, foto’s, beeld- en geluidmateriaal, formats, software, databank- en merkrechten berusten bij Jobfabriek.

Jobfabriek is niet aansprakelijk voor de inhoudelijke presentatie van kandidaten, CV’s / profielen, noch voor de schending van rechten van derden door openbaarmaking van voorgenoemde gegevens op Jobfabriek.
Zonder schriftelijke toestemming vanuit Jobfabriek is het niet toegestaan om informatie m.b.t. Jobfabriek en haar website op welke wijze dan ook beschikbaar te stellen aan derden, te verspreiden, reproduceren, verzenden of op andere wijze te vermenigvuldigen dan wel te verwerken in andere documenten. Eventuele kopieën die afkomstig zijn van Jobfabriek dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten te behouden.
Artikel 7. Gebruik van gegevens door derden
Het gebruik van (persoons)gegevens van derden is enkel en alleen toegestaan voor het vervullen van de doelstelling van Jobfabriek. Dit betekent dat (persoons)gegevens alleen gebruikt mogen worden met als doelstelling het vervullen  van een concrete openstaande passende vacature en dat iedere andere vorm van ongevraagde communicatie niet is toegestaan.

Artikel 8. Uitsluiting
Jobfabriek behoudt zich het recht voor om bezoekers, kandidaten dan wel opdrachtgevers uit te sluiten van het gebruik van de websites indien deze in strijd handelt met de wet, openbare orde, deze algemene voorwaarden en de goede zeden. Daarnaast behoudt Jobfabriek het recht om vervolgstappen te ondernemen en een schadevergoeding te eisen.

Artikel 9. Geheimhouding
Deelnemende opdrachtgevers zijn zich bewust van het feit dat zij de beschikking krijgen over vertrouwelijke gegevens van kandidaten. Bij het accorderen van deze overeenkomst erkent de opdrachtgever  dat zij verplicht is tot geheimhouding van deze gegevens. Ontvangen gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet openbaar gemaakt dan wel vermenigvuldigd worden zonder de schriftelijke toestemming van de kandidaat, dan wel van Jobfabriek.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Jobfabriek sluit iedere aansprakelijkheid voor zowel directe als indirecte schade uit.  Dit betekent dat Jobfabriek nooit aansprakelijk is voor indirecte schade als o.a. winstverlies, gemiste besparingen dan wel schade door verlies aan gegevens. Jobfabriek sluit zich tevens uit van schade die op enige wijze is ontstaan door het gebruik van de website.

Artikel 11. Vrijwaring
Kandidaten en opdrachtgevers vrijwaren Jobfabriek volledig voor alle mogelijke claims/aanspraken van derden die op enige wijze voortvloeien dan wel verband houden met het gebruik van de website. Alle informatie m.b.t. geplaatste CV’s/profielen, bedrijfsprofielen, vacatures die op Jobfabriek worden geplaatst dan wel verstrekt zijn, is gevrijwaard, waaronder mede iedere claim/aanspraak dat de gegevens inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 12. Overmacht
Jobfabriek is niet gehouden tot het nakomen van één of meerdere verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt tevens een niet toerekenbare tekortkoming van derden verstaan waarvan Jobfabriek gebruik maakt.

Artikel 13. Verwijzingen
Jobfabriek bevat verwijzingen (o.a. door gebruik van hyperlinks, banners en buttons) naar websites van derden. Jobfabriek heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Indien gebruik wordt gemaakt van diensten van derden dan zijn zowel de privacy regels als de algemene voorwaarden van de betreffende partij van toepassing.

Artikel 14. Onderhoud
Jobfabriek is bevoegd haar website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of een beperking in het gebruik aan te brengen ten behoeve van het onderhouden dan wel verbeteren van de website. Gedurende de onderhoudsperiode kunnen derden geen aanspraak maken op enigerlei vorm van schadevergoeding.

Artikel 15. Beveiliging
Jobfabriek spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Hiertoe heeft Jobfabriek passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gebracht waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Zowel de kandidaat als de deelnemende opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van het door haar gebruikte computersysteem. Deze beveiliging dient te voorkomen dat derden ongeautoriseerde toegang kunnen verkrijgen tot informatie op de website.
Artikel 16. Garantie
Jobfabriek heeft haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Zij garandeert echter niet dat alle informatie te allen tijde juist, volledig en actueel is, waaronder onder andere wordt verstaan de door kandidaten/opdrachtgevers opgegeven informatie. Tevens biedt Jobfabriek geen garantie dat de kandidaat een (arbeids)overeenkomst sluit met een bedrijf. Jobfabriek kan niet garanderen dat de website ononderbroken zal werken en uitgesloten zal zijn van fouten. Ook het onrechtmatig gebruik door derden kan niet gegarandeerd worden.

Artikel 17. Betalingsvoorwaarden
De opdrachtgever dient voor het afsluiten van een abonnement, het verschuldigde bedrag zoals aangegeven op de factuur, op de aangegeven wijze, binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te betalen. Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan heeft Jobfabriek het recht alle gegevens van opdrachtgever op de websites te verwijderen.

De opdrachtgever dient bij een Werving & Selectie plaatsing, het verschuldigde bedrag zoals aangegeven op de factuur, op de aangegeven wijze, te voldoen voor de geplaatste kandidaat zijn/haar werkzaamheden start bij de opdrachtgever.

Indien Jobfabriek ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door de betreffende partij aan Jobfabriek worden vergoed.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zullen de aan Jobfabriek gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.
Artikel 18. Opzegtermijn abonnementen
Tegen het eind van de looptijd van het abonnement zal een evaluatief contactmoment ingepland worden. De opdrachtgever dient tijdens dit moment aan te geven of het abonnement verlengd dient te worden. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

Tussentijdse opzegging is mogelijk, echter worden gemaakte kosten en gedane betalingen aan Jobfabriek niet gerestitueerd. Bij tussentijdse opzegging worden de gegevens van opdrachtgever binnen 1 maand verwijderd van de website van Jobfabriek. Nadat de gegevens verwijderd zijn kan de tussentijdse opzegging niet ingetrokken worden. Er kan wel een nieuw abonnement afgesloten worden.